Winkelwagen

Geen product geselecteerd

Terug naar de website

Algemene voorwaarden Ruggengraat.com VOF

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Ruggengraat.com en een Lid, tenzij Ruggengraat.com en het desbetreffende Lid voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Definities:

Ruggengraat: Ruggengraat.com VOF gevestigd aan Rendementsweg 12C, 3641SK te Mijdrecht
Lid: natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder dat een abonnement heeft afgesloten bij Ruggengraat.com.
De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Ruggengraat.com en het Lid.
Diensten: Ruggengraat.com online coaching abonnement.
Kosten dienstverlening: door het Lid verschuldigde kosten voor de dienstverlening van Ruggengraat.com.

1. Totstandkoming overeenkomst:

1a. De Overeenkomst tussen Ruggengraat.com en het Lid komt tot stand door middel van
het online aanmelden via een online formulier op de website van Ruggengraat.com of een ander online formulier van Ruggengraat.com waarbij er een korting wordt aangeboden.
Nadat het Lid de eerste betaling voor de periode van het Ruggengraat programma heeft volbracht is de Overeenkomst geldig.
1b. Tijdens het intakegesprek wordt besproken welke vorm van begeleiding het beste bij het Lid past. Er zijn 3 verschillende levels van begeleiding met elk een eigen tarief.
Bij aanmelding via de website, start een lid altijd met het level 3 traject, maar heeft het Lid de keuze om het abonnement aan te passen naar een level 1 of 2 traject.
2. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Ruggengraat.com worden overgedragen.
3. Een Lid heeft bij het online aanmelden het recht om aan Ruggengraat.com mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de startdatum (dag 1) van het Ruggengraat programma. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden via info@ruggengraat.com. Ruggengraat is gerechtigd om kosten in rekening te brengen (€74,95) wanneer het intakegesprek heeft plaatsgevonden en het plan al gemaakt is.
4. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is Ruggengraat.com gerechtigd om het aantal dagen dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door Ruggengraat.com, kosten in rekening te brengen.
5. Ruggengraat.com gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn en maximaal 65 jaar oud. Het Lid garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Ruggengraat.com heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar of ouder is dan 65 jaar.
6. Ruggengraat.com verwerkt persoonsgegevens van de Leden binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), op een wijze en voor de doeleinden zoals in onze Privacy Verklaring staat beschreven, klik hier om deze te lezen.

2. Abonnementsgelden:

1a. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt 3, 6 of 12 maanden en is niet tussentijds opzegbaar. Na de gekozen contractduur wordt het lidmaatschap automatisch maandelijks verlengd met een opzegtermijn van één maand.
1b. Het aangeschafte abonnement is tussentijds niet aan te passen naar een kortere abonnementsduur.
2. De startdatum wordt bepaald bij het inschrijven.
3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Ruggengraat.com de aanmelding heeft ontvangen.
4. Het Lid is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. Ruggengraat.com hanteert drie betalingsmogelijkheden. Betaling in één keer of het lid heeft de mogelijkheid om het abonnementsgeld in twee of meer termijnen te voldoen. Voor een betaling in twee of meer termijnen worden extra kosten in rekening gebracht.
5. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden in één keer of in meerdere termijnen. De betaling geschiedt per overboeking of elektronisch via het systeem van Mollie of via de automatische incasso van eCurring. Op de overmaking zijn tevens de algemene voorwaarden van Mollie en/of eCurring van toepassing.
6. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt het desbetreffende Lid een betalingsherinnering gestuurd. Het Lid krijgt twee weken de tijd om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het Lid na deze periode van twee weken in gebreke is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het Lid.
7. Ruggengraat.com is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het Lid te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
8. Bij een lidmaatschap ontvangt een Lid een digitale nieuwsbrief van Ruggengraat.com. Mocht je deze niet meer willen ontvangen, kun je je via de in de nieuwsbrief opgenomen link afmelden.

Geen resultaat? Geld terug! Voorwaarde:
Wij bij Ruggengraat.com zijn van mening dat iedereen resultaat kan behalen met behulp van het Ruggengraat programma. Als jij aan de volgende voorwaarde voldoet en toch GEEN resultaat boekt dan krijg jij je geld terug.

1. Als jij 85% van de 3, 6 of 12 maanden zelf contact gezocht hebt met jouw coach. Contact houdt in dat jij jouw coach een berichtje stuurt via de chat (WhatsApp) waarmee Ruggengraat.com werkt.
2. Als jij minimaal 10, 20 of 40 weken je metingen en progressie foto’s hebt ge-upload in de Ruggengraat applicatie.
3. Als jij 80% van jouw trainingen hebt uitgevoerd die de coach voor jou heeft gemaakt in de Ruggengraat applicatie.

Of het Lid het resultaat behaald heeft, bepalen Ruggengraat.com VOF, de coach en het Lid gezamenlijk aan de hand van een zichtbaar en meetbaar verschil in respectievelijk de progressie foto’s en metingen in de applicatie.

Indien het Lid na de 3, 6 of 12 maanden Ruggengraat het resultaat niet behaald heeft en wel aan alle voorwaarden voldoet, krijgt het Lid het geld van het aankoopbedrag terug. Het bedrag wordt een maand na de afloop van het Ruggengraat programma teruggestort.

Wanneer een Lid een blessure oploopt tijdens het Ruggengraat programma en daardoor niet in staat is om te trainen/bewegen geldt ‘Geen resultaat, Geld terug’ nog steeds. Dit geldt alleen als Ruggengraat.com binnen 10 werkdagen een doktersverklaring ontvangt, waaruit blijkt dat het Lid niet in staat is om zijn of haar trainingen te doen. Daarnaast biedt Ruggengraat.com ook altijd de mogelijkheid om het programma voor een maximale periode van 12 maanden te bevriezen/stop te zetten. Zodra het lid hersteld is wordt het Ruggengraat programma weer hervat met de resterende tijd.

3. Diensten en verplichtingen tussen de partijen:

1. Ruggengraat.com levert een persoonlijk en op maat gemaakt programma voor de leden. Dit bestaat uit een op maat gemaakt voedingsplan en een op maat gemaakt trainingsschema.
2. De door Ruggengraat.com te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
3. Doordat de diensten van Ruggengraat.com online geleverd worden, kan Ruggengraat.com niet garanderen/uitsluiten dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
4. Ruggengraat.com zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie van de Leden.
5. Inbreuk op rechten van het Lid dienen per e-mail gemeld te worden via info@ruggengraat.com. Na de melding zal Ruggengraat.com de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.
6. Het Lid is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met het Ruggengraat programma indien er twijfels bestaan over het deelnemen aan het programma.
7. Het Lid is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
8. Het Lid heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
9. Het Lid verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door het Lid zal worden aangepast.
10. Het Lid mag derden geen toegang verschaffen tot Ruggengraat informatie via haar eigen registratie. Bij overtreding is het Lid volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
11. Het Lid is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Ruggengraat.com en derden, ten gevolge van de door het Lid gedeelde informatie.
12. Het Lid gaat akkoord dat Ruggengraat.com alle door het Lid aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in de Privacy Policy van Ruggengraat.com.

4. Risico en aansprakelijkheid:

Wij stellen al het mogelijke in het werk om de actualiteit en juistheid van de door ons verstrekte informatie en adviezen te waarborgen. Als je gebruik maakt van deze informatie en/of adviezen, doe je dat echter altijd voor eigen rekening en risico.

1. Ruggengraat.com is niet aansprakelijk voor schade van het Lid die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.
2. Ruggengraat.com is niet aansprakelijk voor schade van het Lid die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Ruggengraat.com geleverde diensten.
3. Ruggengraat.com is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door het Lid zijn aangeleverd.
4. Ruggengraat.com is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Ruggengraat.com.
5. Ruggengraat.com is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.
6. Ruggengraat.com is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door Ruggengraat.com geleverde diensten.

5. Beëindigen:

1. Lidmaatschap bij Ruggengraat.com verloopt na een schriftelijke opzegging per mail (info@ruggengraat.com) aan het einde van de gekozen contractduur.
2. Het Lid kan zijn/haar Lidmaatschap niet tussentijds opzeggen.
3. Tijdelijke bevriezing/pauzeren van het Lidmaatschap is slechts toegestaan in geval langdurige ziekte, zwangerschap of wanneer het Lid op vakantie/reis gaat.
4. Het bevriezen/pauzeren is mogelijk voor een maximale duur van 12 maanden.
a. Bevriezing is alleen mogelijk nadat Ruggengraat.com een medische verklaring van een arts binnen 10 werkdagen ontvangt.
b. Bevriezing is nooit mogelijk met terugwerkende kracht.
4. Einddatum van het Lidmaatschap wordt opgeschoven met het termijn dat gelijk staat aan de bevriezing.

6. Klachten betreffende Ruggengraat.com

1. Klachten kun je kenbaar maken via de contactmogelijkheden op onze website. Je kunt ons te allen tijde mailen via info@ruggengraat.com. Klachten zullen niet via de chatfunctie op de website behandeld worden, hierbij zal het lid gevraagd worden om Ruggengraat.com te mailen naar info@ruggengraat.com. Wij geven zo snel mogelijk (binnen 5 werkdagen) antwoord op de klacht. Als wij niet binnen 5 werkdagen inhoudelijk kunnen reageren, dan laten wij dat zo snel mogelijk weten.
2. Als je het niet eens bent met de afhandeling van jouw klacht, dan kun je de klacht binnen een redelijke termijn na afhandeling, schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de directie van Ruggengraat.com.
3. De directie van Ruggengraat.com laat je binnen 10 werkdagen schriftelijk weten of, en zo ja, in hoeverre en op welke wijze wij aan de bezwaren tegemoet zullen komen.

7. Communicatie:

1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden. Door middel van chatberichten, telefoongesprekken ter evaluatie van tevredenheid, e-mail of anderzijds.
2. Het Lid gaat akkoord dat Ruggengraat.com het Lid mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten.
3. Het Lid gaat akkoord dat Ruggengraat.com mag benaderen voor overige commerciële doeleinden die vallen binnen Ruggengraat.com. Mocht je deze niet meer willen ontvangen, kun je je via de in de e-mail opgenomen link afmelden.

8. Persoonsgegevens:

1. Ruggengraat.com verwerkt je persoonsgegeven doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Verwerking van persoonsgegevens door Ruggengraat.com vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Lees HIER onze Privacy Verklaring hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

9. Herroepingsrecht:

1. Je hebt een bedenktermijn van 14 dagen nadat je een overeenkomst met ons hebt gesloten. Binnen dit termijn kun je de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden.
2. Als je lid wordt, een abonnement neemt of een andere dienst van ons afneemt, dan gaat de bedenktijd in op de dag van de startdatum van de dienst.
3. Als je de overeenkomst herroept, moet je dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen aan ons melden. Je kunt dit doen door een mail te sturen naar info@ruggengraat.com o.v.v. herroepingsrecht Ruggengraat.com.
4. Het risico en de bewijslast voor het juist en tijdig herroepen van de overeenkomst, alsmede het juist en tijdig terugsturen van eventueel ontvangen producten, ligt bij jou.
5. Wanneer je binnen 14 dagen na jouw startdatum beroep doet op je herroepingsrecht, waarbij jij en jouw coach al een intakegesprek hebben gehad en het plan al gemaakt is, zijn wij genoodzaakt om €75,- administratiekosten in rekening te brengen. Het resterende aankoopbedrag wordt binnen 4 weken teruggestort op jouw rekening.

10. Intellectuele eigendom:

1. Door acceptatie van de Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door het Lid dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de Producten en Diensten eigendom zijn van Ruggengraat.com en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
2. Ruggengraat.com verleent aan het Lid een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub- licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Ruggengraat) recht om de Producten en Diensten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
3. Wanneer in een overeenkomst tussen Ruggengraat.com en een derde, een licentieverlening voor één of meer van de producten wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende Producten en Diensten te gebruiken.
4. Het is uitdrukkelijk verboden voor het lid om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Ruggengraat.com te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Ruggengraat.com.

11. Slotbepalingen:

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Ruggengraat.com is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Ruggengraat.com en een Lid zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
3. Door het aangaan van een Lidmaatschap verklaart het Lid de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat de Algemene Voorwaarden één geheel vormen met de aanmelding.
4. Ruggengraat.com is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap wordt verlengd.


Bepalingen vooraf Ruggengraat.com

Onder website wordt verstaan: alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein ruggengraat.com en met insluiting van voorgenoemde (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming dat deze webpagina’s voldoen aan het criterium genoemd in “bepalingen vooraf”.

De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden. Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliënt-side scripts, geluids- en videofragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content / inhoud bedoeld.

Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen (kopen en huren). Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden. Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die deze pagina gebruikt. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook.

Het bedrijf: Ruggengraat.com VOF

Onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen particulier gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam,reclametelefoontjes, spit & spatter. Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet.

Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website. Het bedrijf draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is het bedrijf niet aansprakelijk voor onjuistheden
of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. Het bedrijf staat er niet garant- of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is.

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade

a. Toegebracht door de website
b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen
raadplegen.

Ook is het bedrijf gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de inhoud te wijzigen , toe te voegen, of te verwijderen van de website. Het bedrijf behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is het bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) in relatie met het beëindigen van de website.
Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.
Het bedrijf behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter, in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen.

De gebruiker vrijwaart het bedrijf, de werknemers van het bedrijf, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Bepalingen vooraf Ruggengraat.com

Onder website wordt verstaan: alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein ruggengraat.com en met insluiting van voorgenoemde (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming dat deze webpagina’s voldoen aan het criterium genoemd in “bepalingen vooraf”.

De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden. Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliënt-side scripts, geluids- en videofragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content / inhoud bedoeld.

Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen (kopen en huren). Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden. Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die deze pagina gebruikt. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook.

Het bedrijf: Ruggengraat.com VOF

Onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen particulier gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam,reclametelefoontjes, spit & spatter. Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet.

Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website. Het bedrijf draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is het bedrijf niet aansprakelijk voor onjuistheden
of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. Het bedrijf staat er niet garant- of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is.

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade

a. Toegebracht door de website
b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen
raadplegen.

Ook is het bedrijf gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de inhoud te wijzigen , toe te voegen, of te verwijderen van de website. Het bedrijf behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is het bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) in relatie met het beëindigen van de website.
Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.
Het bedrijf behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter, in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen.

De gebruiker vrijwaart het bedrijf, de werknemers van het bedrijf, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.